Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CUDMODA.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem

obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Robert Kotas

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRESTIGE ROBERT KOTAS wpisany do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 

Towarowa 14 42-274 Konopiska NIP: 573-278-73-67 , REGON: 241395167 , GIODO: 125106 

, adres poczty elektronicznej:info@cudmoda.pl, numer telefonu: + 48 34 357 04 29 - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu

Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29

sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz

ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w

szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla

oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci

umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np.

Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie

Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych

przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia

wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i

realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie

Administratora.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

2.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2.3. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

2.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką paletową lub przesyłką

kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi

realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności

w Sklepie Internetowym.

2.3.3. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia

zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy

Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu

Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica,

numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby(jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator

może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy

Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych

do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu

Internetowego.

3. DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Administrator przetwarza zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego

(tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane

te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu

Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na

stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i

realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia

tejże umowy.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest

stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu

marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz w celu wyrażenia przez Klienta opinii o

zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta podstawą

takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie

usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych

osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów

lub usług Administratora).

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH

POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych

Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały

zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu

bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. W przypadku gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu

bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1)

wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną

sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji dostępnych w ramach Konta lub

Newslettera lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora

wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na

inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego

Sklepu Internetowego.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych

odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem

obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. odpowiednią udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby

nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE SKLEPU  WWW.CUDMODA.PL

 

Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki.
Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej może na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził.
Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla użytkownika, choć mogą być również używane w celach reklamowych (co wyjaśniamy poniżej).
Bardziej szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, czym są pliki cookie i w jaki sposób działają, można znaleźć na stronie All About Cookies (w języku angielskim) oraz Ciasteczko (Wikipedia).


Własne i zewnętrzne pliki cookie

Sklep internetowy www.cudmoda.pl może wysyłać do Państwa pliki  na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach, które obejmują:

  • umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania sklepu internetowego  www.cudmoda.pl na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek,
  • uproszczenie korzystania ze sklepu internetowego  www.cudmoda.pl,
  • monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności sklepu internetowego  www.cudmoda.pl

Zewnętrzne pliki cookie (pliki cookie osób trzecich) są zamieszczane w Państwa urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od PRESTIGE Robert Kotas. W zakresie dotyczącym zewnętrznych plików cookies rola PRESTIGE Robert Kotas ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku. To osoby trzecie korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie.
Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności lub polityką cookies. Dzięki zewnętrznym plikom cookie m.in. reklamy wyświetlane Państwu w innych serwisach będą bardziej odpowiadały Państwa zainteresowaniom poprzez dostosowywanie ich do preferencji użytkownika (na przykład według rodzajów transakcji zawartych przez Państwa w sklepie  www.cudmoda.pl).


Tymczasowe i trwałe pliki cookie
Nasz sklep internetowy www.cudmoda.pl może umieścić w Państwa urządzeniu zarówno pliki cookie tymczasowe (session cookies), jak i trwałe (persistent cookies). 

Pliki cookie tymczasowe są aktywne zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki. Po skończeniu sesji przeglądarki plik cookie wygasa. Typowym przykładem cookie tymczasowego jest plik cookie umieszczany przez PRESTIGE Robert Kotas w Państwa urządzeniu w momencie zalogowania do sklepu internetowego  www.cudmoda.pl Bez tymczasowego pliku cookie zapamiętującego, danych ze strony logowania, nasz sklep internetowy  www.cudmoda.pl nie byłby w stanie „zapamiętać” zalogowania w momencie przechodzenia do dalszych podstron sklepu. 


Pliki cookie trwałe, jak sama nazwa wskazuje, są stałe i utrzymują się po zamknięciu przeglądarki internetowej. Pozwala to na szybszy i często wygodniejszy dostęp do naszego sklepu internetowego  www.cudmoda.pl.


Kontrola stosowania przez nas plików cookie
Naszym zamiarem jest, aby korzystanie przez nas z plików cookie i innych technologii było jak najbardziej przejrzyste. Jak wskazaliśmy powyżej, nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego www.cudmoda.pl bez własnych plików cookie .

W każdej chwili macie Państwo możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:

  • akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie,
  • akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie,
  • akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),
  • odmowie akceptacji wszystkich plików cookie.

Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 
Firefox - informacje o cookies
Internet Explorer - informacje o cookies
Chrome - informacje o cookies
Bing - informacje o cookies
Safari - informacje o cookies


Postanowienia końcowe
Niniejsza Polityka Cookies może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej wersji w sklepie internetowych  www.cudmoda.pl. W takim przypadku po skorzystaniu ze sklepu internetowego  www.cudmoda.pl ponownie zostanie Państwu wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania cookies za pośrednictwem sklepu internetowego  www.cudmoda.pl.

 

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do PRESTIGE Robert Kotas mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.